COFIDIS S.A.

Via G.A. Amadeo 59, 20134 Milano (MI)
tel. 02/366161